Stadgar

STADGAR FÖR VÄRMLÄNDSKA TEGNÉRSÄLLSKAPET
Dessa stadgar antogs efter beslut vid extra medlemsmöte 18 november 2014 och vid årsmötet 25 januari 2015.

§ 1 Föreningens namn och hemvist
Föreningens namn är , och har organisationsnummer 874400-7108. Sällskapet har sin hemvist i Säffle i Värmlands län.

§ 2 Sällskapets form
Sällskapet bildades 1957 på initiativ av rektor Valdemar Dahlgren och är politiskt och religiöst obundet.

§ 3 Sällskapets syfte
Sällskapets syfte är att aktivt hålla minnet av Esaias Tegnérs liv och verk levande i Värmland genom olika arrangemang, såsom föreläsningar, studiecirklar, studiebesök och utställningar, genom vilka hans stora betydelse för svenskt kulturliv belyses. Verksamheten bedrivs om möjligt i samverkan med andra organisationer med liknande målsättning.

§ 4 Medlemskap
Medlem i sällskapet är den som godtar stadgarna och betalar medlemsavgiften. Medlem har närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på årsmöten och extra medlemsmöten.
Medlem som motarbetar sällskapets syfte, eller på annat sätt inte följer sällskapets stadgar, kan uteslutas. Styrelsen beslutar om uteslutning med kvalificerad majoritet. Förslaget ska få minst 2/3 av rösterna. En person som arbetat mycket engagerat för sällskapets syfte, kan utses till hedersmedlem. Årsmötet utser hedersmedlem efter att styrelsen godkänt skriftligt motiverat förslag av minst tre medlemmar. Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.

§ 5 Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen består av sju ledamöter, varav en ordförande, och en ersättare. Årsmötet väljer ordförande på ett år, övriga ledamöter på två år och ersättare på ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer. Ersättaren kallas till alla styrelsemöten och tjänstgör vid någons frånvaro. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder ersättare som ordinarie ledamot till och med kommande årsmöte.

§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen representerar och bevakar sällskapets intressen.
Styrelsen ska genomföra årsmötets beslut, sköta ekonomin och bokföring, samt lämna bokslut till årsmötet för bokföringsperioden.
Styrelsen sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller efter begäran av minst tre styrelseledamöter.
Styrelsen är behörig att fatta beslut om minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Förslaget ska få mer än hälften av rösterna. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst, utom vid personval som avgörs genom lottning.

§ 8 Verksamhetsår
Verksamhetsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till sällskapets revisorer senast två veckor före årsmötet.

§ 9 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast en vecka före årsmötet avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmötet
Årsmötet är högsta beslutande instans och ska hållas senast 28 februari. Kallelse, tillsammans med dagordning och övriga underlag, skickas senast två veckor före årsmötet. Medlem har rätt att lämna förslag till ärenden senast tio dagar före årsmötet.
Dagordningen ska innehålla:
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av två justerare som också är rösträknare
3. Dagordningen fastställs
4. Röstlängden fastställs
5. Kallelse enligt stadga
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk redovisning
8. Revisionsberättelse
9. Balansräkningen fastställs
10. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
11. Medlemsavgift
12. Inkomna motioner eller förslag från styrelsen
13. Val av ordförande
14. Val av ledamöter
15. Val av ersättare
16. Val av två revisorer och en revisorsersättare
17. Val av valberedning bestående av två personer, varav en är sammankallande, och en ersättare. Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. Förslaget ska få mer än hälften av rösterna.

§ 11 Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte ska hållas om revisorerna, styrelsen eller 1/3 av medlemmarna begär det. Kallelse, tillsammans med dagordning och beslutsunderlag, skickas senast två veckor före mötet. Endast de frågor som finns på dagordningen ska behandlas.

§ 12 Beslutsformer
Beslut fattas med ja- eller nej-röster. Begärs votering används handuppräckning, utom vid personval då sluten omröstning används. Vid lika antal röster, bordläggs ärendet tills enkel majoritet nås.

§ 13 Firmatecknare
Styrelsen utser firmatecknare.

§ 14 Stadgeändringar
Ändringar av stadgarna kräver beslut med kvalificerad majoritet. Förslaget ska få minst 2/3 av rösterna, vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara årsmöte. Mötena måste hållas med minst två månaders mellanrum.

§ 15 Upplösning
Upplösning kräver beslut med kvalificerad majoritet. Förslaget ska få minst 2/3 av rösterna, vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara årsmöte. Mötena måste hållas med minst två månaders mellanrum. Kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på det sista av de två medlemsmötena.

Senast reviderade år 2021